Villkor


Hyresvillkor Elhyr i Sverige AB (nedan kallat Elhyr AB)

Om du vill ha fullständig information läser du Fullständiga Hyresvillkor efter sammanfattningen. Du kan även besöka www.elhyr.se för mer information

Sammanfattning av hyresvillkor
Ditt ansvar

Du som har gjort en bokning är ansvarig gentemot Elhyr AB om fordonet försvinner eller blir skadat samt för böter för trafikförseelser och andra kostnader som uppstår under Hyrestiden. 

Utlåning av fordon

Alla förare som ska använda fordonet ska registreras vid tecknande av hyresavtal. Utöver detta får man inte låna ut fordonet till annan. Den som står på hyresavtalet är ytterst ansvarig för fordonet och kostnader som kan uppkomma oavsett vem som använder fordonet under hyrestiden. 

Skador

Du som hyr fordonet har ansvar för att kontrollera om det finns några skador på fordonet innan du kör iväg och informera Elhyr AB om dessa skriftligen. På så sätt behöver det inte uppstå några tvister när du lämnar tillbaka fordonet.

Försäkring och skydd

Läs igenom Hyresvillkoren noga så att du förstår vilka skyldigheter du har i samband med hyran. Det är viktigt att du är medveten om att din försäkring eller dina skydd inte gäller om du inte fullgör dina skyldigheter i enlighet med hyresvillkoren.

Återlämning

Du kan behöva betala extra avgifter om du lämnar tillbaka fordonet vid en annan tidpunkt eller på en annan plats än vad vi har kommit överens om eller om det är i alltför smutsigt eller illaluktande skick. 

Återlämning utanför öppettider

Om vi har kommit överens om att du ska lämna tillbaka fordonet utanför kontorets öppettider är det viktigt att du är medveten om att du är ansvarig för fordonet tills vår personal har tagit hand om det när kontoret öppnar igen. Du lämnar därför tillbaka den på egen risk utanför öppettiderna och Elhyr AB rekommenderar att personal alltid tar emot fordonet för att undvika tvister. 

Kontakter och problemlösning

Du kan kontakta vår personal via telefonnummer som står på fordonet. Efter hyrestillfället kan du kontakta Elhyr AB på kontorstid. Du kan alltid besöka vår hemsida också. 

Försäkring gällande trafikregistrerade fordon

Försäkring för tredje part ingår i priset och skyddar dig och alla behöriga och registrerade förare mot anspråk från andra till följd av dödsfall, personskada eller skada på egendom om du är inblandad i en olycka.

Skydd mot skador gällande trafikregistrerade fordon

Alla priser inkluderar Vagnskadeskydd och Stöldskydd. Dessa skydd begränsar ditt ansvar gentemot oss för skador på eller förlust av fordonet genom att endast behöva betala självrisken. Vid större skada eller stöld som försäkringsbolaget ersätter betalar hyrestagaren endast självrisken på försäkringen.

Driftstoppstjänst

I hyran ingår en grundläggande driftstoppstjänst som omfattar utryckning vid mekaniska fel och olyckor under kontorstid. Vid sådana problem ring: 070/6967858 eller 076/3135539

Utrustning

Priset inkluderar all obligatorisk utrustning.

Användningsområde

Elfordonen får framföras på allmän väg och på gång och cykelväg där det inte är förbjudet med motorfordon. Fråga Elhyr AB om eventuella undantag. Du kan lägga till en extra förare i avtalet både för Elhyr och cykel. Vi behöver se personens körkort. En extra avgift tillkommer. 

Kostnader under Hyrestiden

Elhyr AB betalar inte några parkeringsböter, privata parkeringsavgifter eller böter för trafikförseelser du åsamkat under hyrestiden. Vi administrerar dem för din räkning, debiterar dig kostnaden och lägger på en administrationsavgift.


Fullständiga hyresvillkorDefinitioner

Genom att boka ett elfordon via oss träffar du ett hyresavtal (”Hyresavtalet”) med oss. I samband med din bokning får du en sammanfattning av hyran (med uppgifter om exempelvis hyresperiod, tilläggstjänster och en uppskattning av kostnaderna). Genom att godkänna avtalet bekräftar du att uppgifterna är korrekta. 

Hyresavtalet gäller mellan dig som har gjort en bokning och Elhyr AB och alla referenser till ”Elhyr AB”, ”vi”, ”oss” och ”vår” avser detta företag. Hyresavtalet består av hyresavtal och hyresvillkoren som anges i det här dokumentet.

Alla referenser till ”fordonet” i Hyresvillkoren syftar på det fordon som vi hyr ut till dig, inklusive eventuella ersättningsfordon, plus alla delar och tillbehör som hör till fordonet och eventuell extrautrustning som du får tillgång till t.ex. hjälm.

Det är viktigt att du kontrollerar fordonets skick när du hämtar och lämnar tillbaka fordonet. 

Du är ansvarig för att ta väl hand om fordonet och motverka driftstopp och skador genom att följa våra råd.


Ansvar

Vi är ansvariga gentemot dig för att lämna ut fordonet i gott, fungerande skick och för att byta ut fordonet vid ett eventuellt driftstopp. Vi tillhandahåller inte ett ersättningsfordon för driftstopp som du själv orsakat. Vårt ansvar omfattar inte andra förluster som uppstår till följd av fordonshyran, såvida de inte är ett direkt och förutsägbart resultat av vår försummelse eller överträdelse av Hyresavtalet. I detta fall omfattar vårt ansvar gentemot dig inte uteblivna vinster eller förlorade möjligheter.

Du måste ta hand om, använda och lämna tillbaka fordonet enligt villkoren i Hyresavtalet. Du ansvarar för fordonet från att du hämtar ut det till att du har återlämnat fordonet samt nycklar/hjälm och vi har bekräftat återlämningen. Den här perioden benämns nedan som ”Hyrestiden”.

Läs igenom Hyresavtalet med tillhörande villkor noga så att du till fullo förstår vilka skyldigheter du har.

Tvister

Vårt mål är att alla tvister ska lösas i samförstånd. Om vi inte kan lösa en tvist enligt ovan ska svensk rätt tillämpas. Om någon del av Hyresavtalet bedöms vara olaglig eller omöjlig att genomdriva enligt tillämplig lagstiftning ska den betraktas som raderad. Resterande villkor förblir giltiga fullt ut.


Grundläggande informationFörsäkringsinformation

All information finns tillgänglig på www.elhyr.se.

Integritet

När du hyr fordon hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. 

Kostnader

Av Hyresavtalet framgår alla överenskomna kostnader. Genom din signering av hyresavtalet samtycker du till att betala dessa och alla andra kostnader som uppstår under Hyresavtalet fram till Hyrestidens slut.

Fordon

Vi reserverar i allmänhet ett belopp på ditt kreditkort (eller tar ut en depositionsavgift) som är åtminstone lika stor som de uppskattade kostnader som visas i Hyresavtalet. Vi har rätt att göra en större reservation eller ta ut en högre depositionsavgift om vi av någon anledning bedömer att det är nödvändigt. Detta belopp frigörs (eller återbetalas) vid återlämningen när du har betalat hyreskostnaderna. 

Du är ansvarig för att återlämna fordonet i samma skick som när den hämtades, med förbehåll för normalt slitage. I den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagstiftning är du ansvarig gentemot oss för alla ytterligare skador som upptäcks vid återlämningen.

Valutaomräkning

Om du är på resande fot kan du betala i din egen valuta till en konkurrenskraftig växlingskurs. 

Restriktioner

Om du inte följer dessa restriktioner

 • är du ansvarig för alla skador, förluster och kostnader som uppstår för oss till följd av detta
 • kanske de försäkringar eller skydd du har köpt inte gäller
 • kan vi komma att säga upp Hyresavtalet och ta tillbaka fordonet när som helst och på din bekostnad

Användning

Fordonet tillhör oss och du får inte hyra ut det, lämna eller låna ut det till någon annan eller överlåta den. Du får inte använda fordonet:

 • till att köra passagerare mot ersättning (t.ex. som taxi eller liknande)
 • för körning i terräng eller på vägar som är olämpliga för fordonet
 • till att frakta djur (utan att vi uttryckligen har gett vårt tillstånd till detta)
 • till att köra för många passagerare och/eller för mycket bagage
 • till att bogsera eller driva på andra fordon, släpvagnar eller föremål (utan att vi uttryckligen har gett

vårt tillstånd till detta)

 • till att transportera något som kan skada fordonet (däribland explosivt eller brännbart material) eller som leder till att det dröjer innan vi kan hyra ut fordonet igen (på grund av dess skick eller lukt)
 • till att transportera last mot ersättning
 • i racertävlingar, rallyn eller andra tävlingar
 • i förbjudna geografiska områden
 • i strid mot trafikregler eller andra föreskrifter
 • i olagliga syften

Skötsel 

Du ska iaktta och följa fordonets varningssystem samt meddela oss om eventuella fel.

Behöriga förare

Endast hyrestagaren och eventuella andra personer som vi har godkänt får köra fordonet.

Föraren får inte vara för trött eller påverkad av någon substans som kan försämra uppmärksamheten eller reaktionsförmågan, såsom alkohol, narkotika eller vissa läkemedel. Oavsett om extra förare har godkänts och lagts till i Hyresavtalet är det du som hyrestagare som ansvarar för att den som kör fordonet är behörig att framföra det.

Driftstopp och Olyckor

Du är ansvarig för alla böter och andra liknande kostnader (inklusive parkeringsböter och avgifter) som hänför sig till fordonet under Hyrestiden. Vissa av dessa kommer att skickas till oss för betalning. Vi betalar och begär sedan ersättning från dig. I vissa fall måste vi skicka in dina uppgifter till den berörda myndigheten, som sedan kontaktar dig direkt. Du är inte ansvarig enligt ovan om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som du varken känt eller borde känt till.

Om du råkar ut för en olycka måste du samarbeta med oss och våra försäkringsgivare i alla utredningar och eventuella rättsförfaranden. Du måste även följa nedanstående procedur:

Assistans

Om du råkar ut för något problem med fordonet på grund av ett mekaniskt fel eller en olycka ska du kontakta Elhyr AB för att få hjälp. Den här tjänsten ingår i priset, men om det gäller ett driftstopp som du har orsakat är du ansvarig gentemot oss för alla utryckningskostnader. Observera att du inte får låta vem som helst utföra service eller reparera fordonet utan vårt godkännande.

Information

Du måste alltid informera Elhyr AB om det har uppstått en skada på fordonet. Numren finns på fordonet samt i hyresavtalet. Anmäl olyckan till polisen så snart som möjligt om någon har skadats eller om det har uppstått skada på egendom. 

Olycksrapport

Fyll i olycksrapporten (finns hos Elhyr AB) och lämna den till en medarbetare på Elhyr AB. Olycksrapporten måste fyllas i, undertecknas och (om det är möjligt) godkännas av alla tredje parter, även om det inte har uppstått några skador på fordonet.

Ta namn och adress på alla inblandade, inklusive vittnen, och samla in den information som efterfrågas i olycksrapporten.

Förutom kostnaden för boten eller avgiften som du får kan vi komma att ta ut en administrationsavgift som ersättning för den tid och de kostnader vi lägger ned på denna hantering.

Om du inte följer dessa instruktioner vid olyckan kan dina skydd ogiltigförklaras.Skador och stöld

Ansvar

Du är ansvarig för alla förluster som drabbar oss, upp till fordonets fulla värde, om fordonet försvinner eller skadas under Hyrestiden samt för våra kostnader, såvida inte förlusten eller skadan direkt har orsakats av oss eller vi har fått ersättning från tredje part eller dess försäkringsbolag.

Säkerhet

Du är ansvarig för fordonets säkerhet och ska försöka minimera risken för stöld eller vandalism genom att parkera på en säker plats. Placera alltid värdefulla föremål utom synhåll och se till att fordonet är låst. Du måste även följa våra återlämningsinstruktioner.

Stöld

Om fordonet blir stulet måste du anmäla detta till polisen och fylla i en olycksrapport. Du måste kunna visa att du har agerat på ett lämpligt sätt genom att lämna tillbaka nycklarna till oss. I annat fall ogiltigförklaras eventuella skyddsprodukter.

Tredjepartsförsäkring

Om du har köpt en självriskförsäkring eller liknande från en tredje part som omfattar ditt ansvar gentemot oss för självrisken i våra skyddsprodukter ansvarar du gentemot oss för beloppet upp till självrisken och måste begära ersättning från ditt försäkringsbolag.

I den utsträckning som är tillåten enligt gällande lagstiftning ogiltigförklaras våra försäkrings- och skyddsprodukter om du bryter mot Hyresavtalet eller om förlusten eller skadan har uppstått till följd av en avsiktlig handling. Våra skydd kan också ogiltigförklaras om förlusten eller skadan har orsakats av grov oaktsamhet av dig eller en godkänd förare.

Alternativ för försäkring och skydd

Priset inkluderar alltid försäkring (gäller trafikförsäkrade fordon) för tredje part som skyddar dig och alla behöriga förare mot anspråk från andra personer till följd av dödsfall, personskada eller skada på egendom som orsakats av hyrfordonet under Hyrestiden. 


Återlämningsrutiner

Du måste lämna tillbaka fordonet på den plats där den hämtades, eller på annan plats som har överenskommits särskilt, senast den tid som anges i Hyresavtalet eller vid den tidpunkt som vi har kommit överens om. Om du inte gör det kan vi ta ut ytterligare avgifter.

Du kan få lämna tillbaka fordonet utanför kontorets öppettider om vi har kommit överens om det i förväg. I detta fall gäller följande:

 • Parkering: Parkera på vår parkering i mån av plats eller på en säker plats i närheten. Lås fordonet.
 • Nycklar: Ge nycklarna till anställd på Elhyr AB när du parkerar fordonet.
Avvikelser

Om du vill ändra återlämningstid eller -plats eller begära att vi hämtar fordonet ringer du kontoret på det nummer som anges i Fordonet/Hyresavtalet. Alla ändringar av den överenskomna återlämningen sker efter vårt gottfinnande och kan leda till ytterligare kostnader.

Kostnader

Vi kontrollerar fordonet vid återlämningen och lägger till eventuella extra avgifter som rör din användning av fordonet, till exempel för fordonets skick/skador och tidig/sen återlämning. 

Hyreskostnaden beräknas per hel timme, från den tidpunkt som anges i Hyresavtalet. Om du lämnar tillbaka fordonet för sent inleds en ny heltimmesperiod som du debiteras för. Du debiteras därefter för varje ny entimmarsperiod som inleds, till ett aktuellt standardpris.

En ändring av återlämningstiden kan innebära att din hyreskostnad ökar, eftersom ett annat pris kan gälla. Vissa kostnader går inte att fastställa slutgiltigt vid återlämningen, till exempel kostnader för omfattande skador eller böter. Vi kommer att informera dig om dessa kostnader och begära betalning när de har fastställts.

Om du lämnar tillbaka fordonet utanför öppettider förblir du under Hyrestiden ansvarig för fordonet fullt ut, inklusive eventuella skador som uppkommer, fram till att vi har tagit hand om den och bekräftat återlämningen.

Under vissa omständigheter kan vi även ta ut en mindre avgift för tidigare eller senare återlämning som ska täcka de kostnader som vi får när du lämnar tillbaka fordonet vid en annan tidpunkt än vad vi hade kommit överens om.

Förklaring av kostnader

Hyrespris: Det överenskomna hyrespriset visas som ett belopp per timme, halvdag (4 timmar) eller  heldag (8 timmar) och inkluderar tredjepartsförsäkring avseende trafikregistrerade fordon.

Tillvalsprodukter och tjänster

Extra förare

Vi tar ut en standardavgift för varje extra förare som läggs till i Hyresavtalet för att täcka våra tillkommande försäkringskostnader.

Cykelhjälm

Vi tar ut en standardavgift för hyra av hjälm.Totalsumma

Total kostnad för hyrestiden av fordonet.

Fordonets skick

Avgifter för skador/förluster debiteras om fordonet försvinner eller blir skadad, om du antingen inte har köpt till våra tilläggsförsäkringar, upp till fordonets fulla värde, eller om du har lagt till våra självriskskydd.

Administrationsavgift

Fast avgift som täcker våra kostnader för hantering av skador på fordonet.

Avgift för extra städning. Tas ut om du lämnar tillbaka fordonet i ett skick som kräver mer än vår standardstädning för att den ska kunna hyras ut igen.


Användning av fordonet

Böter för trafikförseelser. Du ansvarar för hela kostnaden för eventuella parkeringsböter eller -avgifter, böter för trafikförseelser eller andra böter du får under Hyrestiden.

Administrationsavgift

En standardavgift som ersätter våra kostnader för hantering av eventuella parkeringsböter eller -avgifter, böter för trafikförseelser eller andra böter som du får under Hyrestiden.

Sen återlämning

Avgift för sen återlämning. Vid försening mer än 5 (fem) minuter vid återlämning av fordon tar ELhyr AB ut en extra avgift på en hyrestimme.

Kontroll av fordonet

Vi gör en sammanfattning av eventuella skador i ett Besiktningsprotokoll vid Hyrestidens start och kontrollerar att allt stämmer. Vi kommer även att inspektera fordonet när du lämnar tillbaka det och skriva ett besiktningsprotokoll för att registrera nya skador (normalt slitage registreras inte). Normalt slitage till följd av rimlig användning och inkluderar mindre repor, små bucklor och normalt slitage på däck. 

Dolda skador

Vissa skador upptäcks inte under inspektionen, till exempel skador på fordonets inre delar (såsom tex bromsar) eller skador som inte syns på grund av dåliga ljus- eller väderförhållanden. Om vi upptäcker sådana skador kommer vi att informera dig om detta och presentera eventuella underlag innan vi debiterar dig.


Omfattande skada

Om skadan är omfattande lämnar vi fordonet vidare till våra skadereglerare för bedömning. De kontaktar dig skriftligen med information om skadan och kostnaden med underlag sju dagar innan vi debiterar ditt kreditkort. Vårt mål är att den här bedömningen ska slutföras inom 30 dagar.Försäkring och skydd

Vi erbjuder försäkrings- och skyddsprodukter som skyddar dig mot de vanligaste riskerna när du kör Elmoped. De är inkluderade i priset. Nedan sammanfattar vi de viktigaste fördelarna samt begränsningar och undantag för dessa produkter.

Ansvarsförsäkring för tredje part

Ditt ansvar gentemot tredje part (dvs. andra än Elhyr AB). Ansvarsförsäkring för tredje part ingår i hyrespriset. Den:

 • uppfyller alla lagstadgade krav på ansvar mot tredje part
 • skyddar dig och alla behöriga förare mot anspråk från andra personer (inklusive dina passagerare) avseende dödsfall, personskada eller skada på egendom som orsakats av din användning av fordonet under Hyrestiden

I den utsträckning som är tillåten enligt gällande lagstiftning ogiltigförklaras dina försäkrings- och skyddsprodukter och ger dig inte längre något skydd om:

 • du inte fullgör dina skyldigheter enligt Hyresavtalet
 • förlusten eller skadan har uppstått avsiktligen
 • föraren inte har godkänts av Elhyr AB som huvudsaklig eller extra förare

Ditt ansvar gentemot oss vid förlust av eller skada på fordonet kan uppgå till fordonets fulla värde. 

Exempel på skador som omfattas av vagnskadeskyddet

 • Kollision med ett fast eller rörligt föremål (t.ex. skada till följd av en olycka).
 • Förlorad kontroll över fordonet.
 • Naturliga fenomen såsom snö, hagel, översvämning eller nedfallande stenar.
 • Brand som orsakats av fel på fordonet, inklusive elfel, eller eldsvåda eller explosion, olagliga handlingar eller terroristhandlingar i närheten.
 • Skada på däck som har orsakats av föremål på vägen eller som slungas upp från vägen.

Utöver de begränsningar som anges i avsnittet Ansvarsförsäkring för tredje part ovan ogiltigförklaras dina skyddsprodukter – vilket innebär att ditt ansvar gentemot oss vid skada eller förlust inte reduceras eller elimineras – om du eller en behörig förare visar grov oaktsamhet (dvs. agerar på ett sätt som ni vet eller borde veta sannolikt orsakar skada), bland annat på följande sätt:

Tar inte hänsyn till fordonets höjd. Exempel:

 • Kör in i föremål över fordonet eller hängande föremål
 • Kör in i hinder som sitter för lågt för att fordonet ska kunna passera under

Kör på olämpliga vägar. Exempel:

 • Kör på en väg i dåligt skick utan tillräcklig försiktighet vilket orsakar skador på fordonets underrede
 • Kör på en strand så att skador av saltvatten och/eller sand uppstår
 • Kör på översvämmade vägar så att fordonet skadas

Använder fordonet felaktigt. Exempel:

 • Skadar bromsen (genom långvarig olämplig användning)

eller använder handbromsen felaktigt

 • Skadar fälgen genom att köra med punktering
 • Monterar icke godkända föremål på fordonets in- eller

utsida


Integritetspolicy

Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda de tjänster du efterfrågar. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.